Kennisgeving   
 
Home
  Voorstelling
  Hoe website gebruiken
  Raadpleging
  Informatie gevraagd
  Aankondigingen
  Verenigingen
  Nieuwsbrieven
  Producten en advies
  Discussiedocumenten
  Thematische pagina's
  Forums en blogs
  Congresverslagen
  Samenvattingen
 
 
 
 
 

PDF-bestanden 

Om documenten in pdf-formaat te bekijken, dient u te beschikken over een recente versie van het programma Acrobat Reader. U kan het programma gratis downloaden vanaf de Adobe-website.

 
Reproductierecht

© 2006 Reproductierecht website zoogdierenbescherming.org
© Reproductierecht foto’s VildaVerantwoordelijkheid
De "Website Zoogdierenbescherming" verwijst voor een belangrijk deel naar externe web sites in de hoop dat de gebruikers de informatie over zoogdieren vinden waarnaar ze op zoek zijn. Dit betekent evenwel niet dat de eigenaar of beheerder hiermee verplichtingen aangaat of overneemt. Omdat de werking van deze sites niet door ons kan worden gecontroleerd kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en werking van sites of documenten.
 
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van de inhoud van de verstrekte gegevens. Wij controleren enkel op gebruiks- en informatiewaarde. Mocht u ondanks onze voorzorgen alsnog onjuistheden of misbruiken ontdekken, dan stellen we het erg op prijs indien u ons hierover onmiddellijk informeert. Hetzelfde geldt voor "dode" en slecht werkende links of andere dingen die mislopen op deze site.
 
Privacy en veiligheid

1. De informatie die op de ‘Website Zoogdierenbescherming’ wordt gepresenteerd is afkomstig van websites of digitale informatiebronnen die rechtstreeks beschikbaar en toegankelijk zijn via het internet. Om de toegankelijkheid te waarborgen worden deze soms (tijdelijk) op onze eigen webserver geplaatst, evenwel met referentie naar de oorspronkelijk informatiebron. In beide gevallen betekent dit niet dat de informatie openbaar is en zondermeer vrij mag worden verspreid of vermenigvuldigd –zeker niet voor commercieel gebruik. In alle gevallen moeten de gebruiksrechten worden gevraagd.
2. De site bevat meerdere cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server bij een bezoek aan een webpagina.. Het is een individueel label, dat u als bezoeker identificeert. Het bevat geen virussen. U kan deze steeds van uw harde schijf verwijderen of uw instellingen dermate aanpassen dat cookies worden geweigerd of enkel met uw toestemming worden toegelaten. Sommige cookies worden automatisch aangemaakt door de software die we gebruiken om bepaalde websitepagina’s aan te maken. Andere dienen enkel om tijd te sparen bij het invullen van formulieren die u reeds eerder heeft ingevuld. Indien u deze gegevens wil aanpassen, dan kun u ze gewoonweg overschrijven.
3. Om de ‘Website Zoogdierenbescherming’ op gepaste wijze te kunnen beheren, wordt gebruiksinformatie verzameld. Deze dient echter uitsluitend voor statische verwerking. Ons computersysteem gebruikt software die enerzijds samenvattende statistieken uitwerkt die aangeven welke informatie de meeste en welke de minste interesse krijgt en anderzijds dient om het systeem doorzichtig te houden en mogelijke problemen op te sporen. Op generlei wijze worden de gegevens gebruikt om individuele gebruikers te identificeren of hun gebruiksgewoonten te achterhalen.
4. Wij verkopen, verhandelen of verhuren op generlei wijze informatie aan derden. Evenmin wordt deze toegankelijk gemaakt voor derden zonder uw voorafgaande toestemming behoudens de gevallen waarin we wettelijk worden verplicht.
5. Ter beveiliging van de website en om het gebruik ervan te verzekeren voor alle gebruikers, gebruikt ons computersysteem programma’s die het netwerkverkeer opvolgen en oneigenlijk gebruik dienen te detecteren dat erop gericht is ongewenste informatie op de server te plaatsen, elementen te veranderen of schade aan het systeem te veroorzaken.
6. Om op veilige wijze informatie uit te wisselen, zal u worden gevraagd u te registreren alvorens u berichten kan verzenden, documenten kan posten of bepaalde delen van de website kan gebruiken. We gebruiken uw identificatiegegevens enkel om uw betrouwbaarheid te controleren, de herkomst van de informatie te kennen, bijkomende informatie op te vragen of op gepaste wijze aan een verzoek tegemoet te komen. Uw registratie gebeurt volledig op vrijwillige wijze. Indien u zich niet registreert kan u evenwel geen informatie via de website doorgeven, een aanvraag doorsturen of bepaalde delen van de website bezoeken. Ongeoorloofde pogingen om informatie op de server te plaatsen of eraf te halen evenals informatie aan te passen is streng verboden.
7. Elk oneigenlijk en onre.phpatig gebruik zal worden vervolgd overeenkomstig de Belgische en/of Europese wetgeving terzake.
8. Door deze en andere webpagina’s te bezoeken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden en bedingingen van deze website. U verklaart zich akkoord deze niet te gebruiken voor onwettelijke activiteiten, noch op een wijze te gebruiken die niet overeenkomen met de genoemde voorwaarden en bedingingen of verboden zijn door nationale of internationale wetgeving.
9. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande deze kennisgeving, geef die dan ons door middels een e-mail aan mailto: info@zoogdierenbescherming.org

 
Het gebruik van communicatieforums

De "Website Zoogdierenbescherming" bezit of zal in de toekomst verschillende discussiemogelijkheden en -forums aanbieden om informatie uit te wisselen. Door deel te nemen aan of gebruik te maken van deze communicatiemiddelen, gaan deelnemers akkoord om berichten te verzenden en te ontvangen die passend en gerelateerd zijn aan het forumonderwerp. U geeft ook aan weet te hebben van de mogelijke gevolgen van gegevensuitwisseling en er op eigen risico gebruik van te maken. De volgende handelingen zijn verboden:

1. Belasteren, lastig vallen, bedreigen of op een andere wijze inbreken op de wettelijke rechten van andere gebruikers of informanten, met inbegrip van de schending van hun privacy.
2. De kennis, deskundigheid of bekwaamheid van anderen misprijzen en hun persoon in discrediteren.
3. Lasterlijk, foutief, vals of illegaal materiaal verzenden via of posten op de website.
4. Goederen of diensten verkopen of uitwisselen en adverteren tenzij met schriftelijke toelating van de websitebeheerder.
5. Niet openbare documenten posten waarop kopieerrechten berusten zonder de toestemming van de houder van deze rechten en zonder vermelding van naam.

Niettegenstaande wij opkomen voor een passend gebruik van communicatieforums en afgeleide communicatiemiddelen, kunnen we niet garanderen dat er geen overtredingen op voornoemde regels gebeuren.

 
 
 
     
     START